fbpx
HOTLINE: 0906.247.468
  • Địa chỉ: 145 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
Trang chủ Kiến thức âm nhạc Khởi nguồn của nhạc Jazz

Khởi nguồn của nhạc Jazz

Nhạc Jazz là gì? Khởi nguồn của nhạc Jazz.
Nhạc jazz được khởi nguồn từ đâu ? Nhạc sỹ nào, xã hội nào, nền văn hoá nào đã tạo nên jazz ?

Jazz là m?t nét v?n hoá b?n x? ban ??u ch? c?a riêng ng??i M? và ?ã ???c t?o ra b?i ng??i M?. Âm nh?c ph??ng Tây và châu Phi là n?i ?ã gieo h?t nên jazz, nh?ng chính v?n hoá M? m?i là n?i jazz n?y m?m và phát tri?n. Jazz không ph?i là lo?i nh?c c?a ng??i da tr?ng, c?ng ch?ng ph?i là c?a ng??i da ?en, mà nó là c? m?t câu chuy?n v? nh?ng phong t?c, di s?n và c? tri?t h?c.

Trong su?t nh?ng n?m ??u tiên phát tri?n c?a ??t n??c M?, ch? ?? s? h?u nô l? ???c coi là m?t chu?n m?c. Nô l? b? ép bu?c ??n t? châu Phi ph?i làm vi?c v?t v? trong các ??n ?i?n c?a ng??i M?. Nh?ng nh?c công và nh?ng tài n?ng âm nh?c trong s? ?ó ?ã h?c ???c r?t nhanh n?n âm nh?c v?n có s?n c?a ph??ng Tây, cùng lúc ?ó, âm nh?c ph??ng Tây c?ng ?ã có không ít bài h?c v? âm nh?c Phi châu.

N?n v?n hoá s? khai c?a châu Phi coi tr?ng âm nh?c h?n ph??ng Tây r?t nhi?u. Âm nh?c là m?t khía c?nh quan tr?ng trong nh?ng ho?t ??ng hàng ngày c?a th? dân châu Phi. Th? dân châu Phi r?t coi tr?ng các ho?t ??ng theo nh?p ?i?u khá ph?c t?p và ti?n b? d?a trên m?t ca t? và giai ?i?u ??n gi?n. Nh?ng nét nh?p ?i?u này ?ã g?n li?n v?i nô l? châu Phi trong su?t th?i gian h? b? b?t ép làm nô l? ? M?.

H?n n?a, m?t s? nh?ng ng??i M? da ?en m?i c?ng th? hi?n mình thông qua nét âm nh?c truy?n th?ng c?a h?. Vì cách xa quê h??ng nên âm nh?c truy?n th?ng m?t ph?n c?ng không th? th? hi?n chính xác ???c vì r?t nhi?u lý do, ví d? nh? không ???c s? d?ng các nh?c c? châu Phi truy?n th?ng. Chúng ta có th? hi?u nh? m?t ban nh?c rock c?a các ngh? s? châu Phi khi bi?u di?n ? M? không ???c s? d?ng b?t c? m?t cây guitar ?i?n, m?t dàn tr?ng… Tuy v?y, ban nh?c này v?n ?? n?i l?c ?? có th? s? d?ng các nh?c c? có s?n t?o ra âm nh?c c?a mình và ?i?u này là chính xác ??i v?i các nô l? da ?en ? M?.

Bên c?nh vi?c tìm các nh?c c? m?i, các nh?c s? châu Phi c?ng ?ã m? r?ng mình ?? tìm hi?u âm nh?c c?a ph??ng Tây. S? m? r?ng này là kh?i ngu?n n?y m?m c?a nh?c jazz. Nh?ng ca t?, giai ?i?u, nh?p ?i?u, và c? v?n hoá Tây ph??ng không ít thì nhi?u c?ng ?ã d?n th?m vào nh?ng ng??i da ?en. T?t nhiên, các nh?c s? da tr?ng c?ng ?ã b? ?nh h??ng nhi?u khi nghe nh?c c?a ng??i da ?en. Th?i gian trôi qua, và s? trao ??i âm nh?c này ?ã t?o ra Jazz.

Ngày nay, ? ?âu ??y chúng ta v?n còn b?t g?p nh?ng nét nh?c c? x?a c?a Phi châu trong Rock và Jazz. Ví d?, chúng ta có th? th?y ph??ng pháp “g?i và tr? l?i” ???c bi?n t?u khi ca s? hát chính hát m?t ?o?n nh?c và sau ?ó c? nhóm ??ng ca hát ph? ho? l?i (gi?ng nh? nh?ng câu h?i và tr? l?i).

M?t ví d? khác là “pitch-bending”. Trong su?t nh?ng n?m ra ??i c?a Jazz, các nh?c s? ?ã u?n cong cao ?? trong bài hát c?a mình tu? theo nh?ng yêu c?u khác nhau. Hi?u ?ng này t?o ra m?t s? ng?c nhiên cho tai c?a chúng ta vì không bi?t th?c s? n?t nh?c k?t thúc ? ?âu. M?t s? ít các nh?c s? Rock và Jazz hi?n nay v?n s? d?ng ph??ng pháp này, hãy l?ng nghe m?t ?o?n guitar solo trong m?t b?n Rock mà xem. H?u h?t các nh?c c? t?ng h?p(ví d? Organ) ??u có các thi?t b? pitch-bend tích h?p bên trong.

Khi nh?c Jazz phát tri?n, có r?t nhi?u các lo?i nh?c khác ?ã ra ??i d?a trên jazz, Rhythm & Blues, Soul, Funk, Rap và Rock ‘n’ Roll ??u ?ã th?a h??ng r?t nhi?u t? Jazz.

Bài viết liên quan